New Malagasy Game: Interwoven Words or Kintenontenonteny

New Malagasy Game:   Interwoven Words or Kintenontenonteny

Within the frame of the 190th anniversary of the fixation of the Malagasy language in the Latin character, which started on March 26 at the Bible House,  younger generation as well was involved by participating in the new Malagasy words games whose creative name is Kitenintenonteny or interwoven words.

Group photo, all have received their prizes according to their scores and age.

The event was jointly organized by the Bible Society and the National Center for Malagasy Language, on Wednesday 3rd April, always at the Bible House.

Four teams of four children had to compete and had to find in each round two words to be interwoven from some number of letters . Thereafter, one child, picked out of the team,  checks  if the word exists in the Malagasy dictionary or in the Bible for 1mn30,

The Kitenontenonteny game has many advantages for the children who play:

-          It  teaches them to use quickly the dictionary ,

-          It Increases their love for and knowledge of their native language,

-          It trains them to be alert and quick reacting,

-          And finally,  it trains them for  team work since their childhood.

The preparation team from the National Center for the Malagasy Language

All children who participated in the event got their own prize according to both  their scores and their age: God’s Word in their native language printed in the Latin character.

One team listening attentively to the rules of the game

Malagasy Bible Society

April 2013

LALAO KITENONTENONTENY

LALAO   KITENONTENONTENY

Ho tohin’ny fanamarihana ny 190 taona nandraiketana ny Teny Malagasy tamin’ny endrin-tsoratra Latina , izay natomboka tamin’ny 26 Marsa lasa teo tao amin’ny FMBM, dia nandray anjara ihany koa ny ankizy tamin’ny alalan’ny lalao « Kitenontenonteny », niarahan’ny FMBM nanatanteraka tamin’ny Foibe momba ny Teny ao amin’ny Akademia Malagasy ny Alarobia 03 Aprily lasa teo tao amin’ny FMBM ihany.

Ireo mpandray anjara, samy nahazo ny valisoa tandrify ny taonany sy ny zava-bitany. Group photo, all have received their prizes according to their scores and age.

Tarika efatra misy ankizy efatra avy no nandray anjara . Raha azavaina fohy ity lalao vaovao ity dia misy hitovizany amin’ny “Des Chiffres et des Lettres” fahita amin’ny fahitalavitra, saingy tsy maintsy atenona ny teny roa: ny iray mitsivalana ary ny iray mitsangana, dia toy izay hatrany. Ny mpifaninana ihany avy eo mijery na misy ao anatin’ny Rakibolana/Baiboly ny teny  na tsia.

Rtoa Aina , avy amin’ny Foibe Momba ny teny, manazava ny fitsipi-dalao Mrs Aina, from the National Center for Malagasy Language, explaining the rules of the game

Marolafy ny tombotsoa azo amin’ny fampanaovana ny ankizy ity lalao ity:

-Fanazarana azy hitady teny ao anatin’ny Rakibolana,

-Fanabeazam-boho ny fahalalany sy ny fitiavany ny teny Malagasy,

-Fitaizana ny hakingan-tsaina sy vatana,

-Fitaizana ho amin’ny fiaraha-miasa amin’ny hafa, satria tarika hatrany no mifaninana.

Samy nahazo ny valisoa tandrify ny sojakin-taonany sy ny laharany avy ireo rehetra nandray anjara Soratra Masina amin’ny Teny Malagasy.

FMBM Aprily 2013.

Banquet des Pasteurs (Dépôt Biblique Toliara)

  1. Banquet des Pasteurs (Dépôt Biblique Toliara)

Banquet des Pasteurs 2013( Restaurant NADIH, FMBM)

Ny  BANQUET des PASTEURS, no fotoana iray ao anatin’ny taona nofidin’ny Dépôt Biblique eto Toliara, hihaoana sy ifampitafana amin’ny mpitondra fiangonana sy ireo mambra ny OITRA 21 eto Toliara, efa ho valo taona izao.

Mandritra izany fotoana izany fotoana izany no :

  • Itaterana sy isaorana azy ireo, ny zavatra natao sy vita nandritra ny taona lasa.
  • Ampahafatarana ny asa miandry amin’ny taona vaovao
  • Angatahana soso-kevitra amin’izy ireo izay fomba hanatsarana ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana
  • Andraisana izay jery kiana mety ho sakana amin’ny fiaraha—miasa

Banquet des Pasteurs 2013( Restaurant NADIH, FMBM)

Faranana amin’ny fiaraha-miasakafo, ny fotoana izay azo lazaina ho sehatra tokana mampiray latabatra ny fiangonana samihafa, na toa mifanenjika azy andavan’andro.

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly tao Toliara

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly teto Toliara (10 febroary 2013)

Notanterahina ao amin’ny fiangonana FAHAZAVANA ao amin’i KRISTY  ( FAKRI), ny Alahadin’ny baiboly nokarakarain’ny Komitim-paritra eto Toliara, tarihin’ny Réverand Père Lucien DESA, izay filohany ; ny alahady 10/02/13 tolakandro.

Alahadin'ny Baiboly tao Toliara (10 febroary 2013)

Navoaitran’i Pasteur MOSA Sylvestre, avy amin’ny fiangonana Advantista, nandritra ny toriteny, fa maro ireo foto-kevitra novoizina teto amin’izao tontolo izao toy ny MARXISMA , LENINISMA, DJOUTCHEE sns…, fa rava sy lefin’ny taona nifandimby ireny rehetra ireny, fa ny baiboly tsy mety lefy na dia efa roa arivo taona mahery no niasany, ary nifandimbiasan’ireo fanenjehana maro samihafa, koa tena mety tokoa ny loha-hevitra nofidina tamin’ity taona ity hoe :  » NY TENIN’ANDRIAMANITRA LOHARANON’NY FIAINANA »

Fanompoam-pivavahana Alahadin'ny Baiboly tao Toliara

Feno ny fiangonana ary tena nafana dia nafana tokoa izany fotoam-pankalazana izany. Nofaranana tamin’ny ANTSAM-PIDERANA ny fotoana.

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly manerana ny Nosy

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly tao Sambava (10 febroary 2013)

Stand Alahadin'ny Baiboly tao SAmbava

Fanompoam-pivavahana Alahadin'ny Baiboly 2013 KP Sambava

Fiafi Tsy ampy azy ny fihainoana isan-kerinandro

I Norosoa dia kristiana renim-pianakavina , manan- janaka  06 avy aoamin’ny Fiangonana Advantista avy ao Ankadirano, nanolo- tena izy ho mpanatitra tatitry ny fihainoana aty amin’ny Tobim- pamatsiana aty Sambava .Ka tamin’ny fandalovany teto amin’ny Tobim- pamatsiana no
nanambarany ny vokatry ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra   teo anivon’ny Fiangonana teo amin’ny fianan-tokanatranony .Nambarany fa vao haingana izy no nidirany am- piangonana. Anisan’ny ny nahatamana azy tao am- piangonanasy ny mahafaly azy indrindra dia ny fanarahana ny fihainoana. Araka ny faniriany dia satriny ho tanterahina isan’ andro ny fihainoana , tsy ampy azy ny fihainoana indray mandeha isan- kerinandro. Ny FIAFI no nahatonga azy ho tia ny tenin’ Andriamaniitra ary nampitombo ny fahalalany momba ny Saoratra Masina.Tamin’ny fanarahan’ izy mianakavy mihaino ny FIAFI no nahatsapany fa lasa natanjaka sy tsy narary intsony ny zanany iray izay osaosa. Amin’izao dia efa vita Batisa izy sy ireo zanany 04 ary
voataonany hanaraka azy nivavaka  ihany koa ny vadiny ary efa nanolo- tena ihany koa ka efa vita Batisa koa. Raha fehezina dia i Norosoa no Lydia Malagasy voalaza ao amin’ny Asa 16 :11-15. Tatitra voaray  ny 21 Janoary 2013 lasa teo.

Norosoa dia kristiana renim-pianakavina , manan- janaka 06 avy aoamin’ny Fiangonana Advantista avy ao Ankadirano

F C B H Madagascar Weekly session is far from being called enough!

Norosoa is a Christian mother of six children; she belongs to the 7th Day Adventist church at Ankadirano, an outskirt village in Sambava. She has volunteered to bring  their FCBH monthly report. Recently, in the last report she shared with us her testimony. She has become a church attendee recently and the reason which keeps on her doing this, is the FCBH session. According to her, she wishes to attend the session as often as possible, maybe every day or more. The FCBH sessions led her to love the word of God and what’s more it increases her request to know much deeper God’s Holy Scripture. She reported that since then her family is free from diseases, and they become healthy specially one of her children who was relatively weak. The good news, she has been baptized with her four children and not only are some of her children but her dear husband is drawn to join them for the Saturday morning service as well. In short, Norosoa is the Malagasy Lydia, told in Acts 16:11-15. This story was reported on January 21, 2013.

Norosoa FCBH reporter to the Bible Depot of Sambava

Alahadin’ny Baiboly

Ny Alahady 10 Febroary 2013 no fankalazana ny Alahadin’ny Baiboly manerana ny Nosy koa manentana ny kristianina tsy ankanavaka ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy mba samy hahatsiaro hitondra izany am-bavaka, ary manentana ihany koa amin’ny fanohanana ny asa fampielezana ny Baiboly amin’ny alalàn’ny rakitra ho an’ny Baiboly sy ny fanomezana alahadin’ny Baiboly

Alahady 10 Febroary 2013 : Alahadin'ny Baiboly

Programme Bon Samaritain Pour Enfants,

MADAGASCAR   (Janv -2013)

Programme Bon Samaritain Pour Enfants,

Formation Initiales des Formateurs

La Société Biblique Malgache a hébergé  la Formation Initiale du Programme pour Enfants , du 16 au 18 Janvier dernier avec l’encadrement spécial de Mme Konstanse Raen, initiateur du programme et actuellement consultant au sein de l’Alliance Biblique Universelle .  Trente  participants, dont quelque membres du personnel et des bénévoles de la Société Biblique, ainsi que des représentants du Département  Education Luthérienne et de l’Eglise Réformée ont bénéficié de cette formation.

Chants, sketch et jeux

Clain, un bébévole venant de Toliara (Sud) pratique les leçons apprises

Un aperçu général du programme Bon Samaritain fût donné au début de la formation pour donner suite à des moments d’apprentissage unique en son genre, puisque tous les participants se sont tous mis dans la peau d’un enfant de neuf à quatorze ans. Chants, sketch bibliques , jeux mouvementés  ont tenu les participants en éveil pendant ces trois jours. Tous ont reconnu avoir passé « un bon moment » et devait admettre qu’ils étaient fatigués à l’issue de la formation à cause  des mouvements et les jeux. De plus, la salle de formation  a été spécialement décorée par les bénévoles pour donner une ambiance enfantin.

Cette méthode se fait à l’aide des outils conçus spécialement pour les enfants,  dont une boîte à image (flipchart) qui va aider les enfants à s’exprimer et à participer activement, le cahier/ livret qui sera distribué à  chaque enfant lui permettant de cristalliser ce qu’il a appris pendant la session et d’avoir une fierté personnelle de posséder un cahier spécial avec ses propres écritures et dessins. Notons que, vu le niveau de vie du public cible, ce livret pourrait être le seul livret appartenant à ces enfants vulnérables. Enfin, un manuel de formation, destiné aux formateurs, aidera enseignants et éducateurs à mener  leur travail à bien .  Les participants ont reçu un exemplaire de chaque matériel.

Application par groupe

Créature faite à l’image de son Créateur

L’objectif de ce programme est surtout de rehausser l’estime de soi de chaque enfant en tant que créature faite à l’image de son Créateur et ensuite de lui inculquer les comportements responsables pour se protéger contre le VIH  et l’aider à devenir pair éducateur envers les enfants de son âge. Notons que, l’idée de créer ce programme pour enfant a germé en Ouganda en 2008  à cause du nombre des orphelins du SIDA qui n’a cessé d’augmenter.  Depuis, le programme est utilisé au sein des écoles confessionnelles et non-confessionnelles, ainsi que dans les écoles du Dimanche dans quelques pays d’Afrique avec des résultats encourageant.

La coordonatrice du projet, Lalaina Rajoanasitera, avec l’aide des bénévoles et des staffs qui ont participé à cette formation , est en train de préparer une formation pour les enseignants de l’école luthérienne à Antsirabe courant du mois de Février.

Photo de groupe avec les membre du Conseil d’Administration de la SBM

La Mission Norvégienne qui a financé la production des matériels  (15000 livrets pour enfant, 1500 Boîte à image, 1500 manuels de formation) est prête à soutenir la Société pour la production du livret pour parents ou tuteur, pour compléter la gamme des outils Bon Samaritain pour enfants. Pour la Gloire de Dieu.

La Société Biblique Malgache

Janvier 2013

21 juin 2012: Lancement officiel de la Nouvelle Bible Protestante Révisée en langue Malagasy

Le  lancement officiel de la Nouvelle Bible Protestante Révisée en langue Malagasy s’est tenu au Temple Lunthérien Ambatovinaky le jeudi 21 juin 2012.

Le choix de la date de lancement était lié à l’histoire de la Bible Malagasy qui a vu le jour le 21 juin 1835. Depuis, cette date marque  » la Journée de la Bible ».

Des représentants des Eglises, Organisations chrétiennes, Comités de District, des donateurs individuels, des Bénévoles et simples chrétiens ont été présents lors du culte de lancement de cette Bible et également un culte clôturant la 24eme Assemblée Générale de la Société Bible Malagasy.

Le total de la première production de cette Bible est de 15 000. Durant le culte de lancement, nous avons diffusé 240 unités étant les premiers echantillons.

Nous remercions Dieu pour sa grâce et sa bénédiction.