Vohipeno Mars 2014

Ramatoa Rahaingosoa Noroharivola, vadin’ny mpitandrina dia mandray andraikitra ankizy  12, mampianatra azy ireo mamaky teny, mikajy sy manoratra. Ireo ankizy ireo dia tsy mbola nandia fianarana noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny. Mandritra ny adiny iray isan’andro ireo ankizy ireo no raisina (8-9). Ny zokiny dia 14 taona. Asa antsitrapo no ataon’ny ramatoa: tsy misy sarany ny fianarana, izy no miantoka ny fitaovana kely izay ilaina (solaitra, pensily azo tsotra sy miloko, kahie). Ny boky fampianarana ampiasaina dia  boky sekoly alahady efa tsy ampiasaina intsony. Karazana sekolim-pinoana kely no natsangany, dia ilay Baibolikeliko novokarin’ny FMBM no entiny ampitaina ny Soratra Masina.

Araka ny tenin-dramatoa: fanabeazana araka izay azo atao sady asa sosialy no ataony, satria mandritra ny adiny iray isan’andro dia misy fotoana kely malalaka ny renin’ireo ankizy ireo.

(Sary: FMBM Fianarantsoa Mars 2014)

Vohipeno Mars 2014

“Mrs Haingo Noro (not her real name) is a Pastor’s wife in Vohipeno. She took the initiative to gather 12 needy children from her surroundings and teach them to read, to count and to write, for one hour every day! She never miss the time to tell them a Bible story every day. According to Haingo Noro, the children are very eager to learn and even wants to have their own First handy Bible from which she tells the stories. After having time with the children Haingo Noro spends one more hour with the mothers as well. She says : “It is both a spiritual and social care as the mothers cannot afford to send their little ones to school, we give them the materials as far as my budget allows me to do it.”

Photos Malagasy Bible Society.