Vohipeno Mars 2014

Ramatoa Rahaingosoa Noroharivola, vadin’ny mpitandrina dia mandray andraikitra ankizy  12, mampianatra azy ireo mamaky teny, mikajy sy manoratra. Ireo ankizy ireo dia tsy mbola nandia fianarana noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny. Mandritra ny adiny iray isan’andro ireo ankizy ireo no raisina (8-9). Ny zokiny dia 14 taona. Asa antsitrapo no ataon’ny ramatoa: tsy misy sarany ny fianarana, izy no miantoka ny fitaovana kely izay ilaina (solaitra, pensily azo tsotra sy miloko, kahie). Ny boky fampianarana ampiasaina dia  boky sekoly alahady efa tsy ampiasaina intsony. Karazana sekolim-pinoana kely no natsangany, dia ilay Baibolikeliko novokarin’ny FMBM no entiny ampitaina ny Soratra Masina.

Araka ny tenin-dramatoa: fanabeazana araka izay azo atao sady asa sosialy no ataony, satria mandritra ny adiny iray isan’andro dia misy fotoana kely malalaka ny renin’ireo ankizy ireo.

(Sary: FMBM Fianarantsoa Mars 2014)

About madadmin

Speak Your Mind